Palaa kohteeseen Yhdistys

Yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Cornish rex ry ja kotipaikkana on Hämeenlinna.


2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää cornish rex -rodun tuntemusta, lajinmukaista hoitoa, terveystilannetta, jalostustoimintaa ja kasvatusta. Yhdistys toimii cornish rex -harrastajien ja rodusta kiinnostuneiden yhdyssiteenä ja pyrkii herättämään kiinnostusta rotua kohtaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • kerää jäseniltään vuosittaisin jäsenmaksun
 • voi järjestää kissaharrastukseen liittyviä tilaisuuksia ja näyttelyitä
 • ylläpitää omia internetsivuja
 • julkaisee omaa jäsenlehteä
 • toimii yhdessä muiden harrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin yhdistyksiin ja järjestöihin, joilla on yhtäläiset toimintaperiaatteet ja tavoitteet
 • jakaa rotutietoa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä
 • harjoittaa kahvilatoimintaa tapahtumien yhteydessä
 • hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista sähköistä, kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Ainaisjäseneksi nimetään varsinainen jäsen, jos hän suorittaa sen hetkisen jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, jonka perheen joku muu jäsen on vuosi- tai ainaisjäsen.

Jäsenmaksuista vapautetuksi kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut cornish rex -rotua.

4§ Jäsenen oikeudet, velvollisuudet ja eroaminen

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla (fyysisesti tai sähköisesti) 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä, perhejäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Ääntä ei voi siirtää toiselle jäsenelle valtakirjalla eikä asiamiehen välityksellä.

Jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden ja suoritustavan päättää syyskokous vuodeksi kerrallaan kullekin jäsenryhmälle erikseen.

Yhdistyksen hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on jättänyt maksamatta erääntyneen jäsenmaksun, toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muuten vahingoittanut yhdistyksen toimintaa. Maksettuja jäsenmaksuja ei makseta takaisin eikä eronneella tai erotetulla jäsenellä ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

5§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 2-6 varsinaista ja 0-2 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin ja halutessaan muut tarvittavat toimihenkilöt. Rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen toimikausi on puheenjohtaja mukaan luettuna kaksi (2) vuotta, varajäsenillä yksi (1) vuosi. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen. Parillisina vuosina syyskokous valitsee puheenjohtajan ja 1-3 varsinaista jäsentä. Parittomina vuosina valitaan 1-3 varsinaista jäsentä. Vuosittain valitaan 0-2 varajäsentä.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokoukset voidaan pitää sähköisesti reaaliajassa.

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7§ Yhdistyksen tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kahta kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta esittämällä kutsu yhdistyksen jäsenlehdessä tai sähköpostitse yhdistyksen jäsenille ja mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Yhdistyksen päätösvalta kuuluu yhdistyksen kokoukselle.

Kevät- ja syyskokouksen lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Asia, jonka jäsen haluaa esittää kokoukselle, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta.

Jos kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen kevät- eli vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus
 3. Hyväksytään kokouksen esityslista
 4. Hyväksytään yhdistyksen vuosikertomus
 5. Luetaan tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätös
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Hyväksytään kokouksen esityslista
 4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 5. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus sekä ja suoritustapa kullekin jäsenryhmälle
 6. Valitaan hallitus 5§:n mukaisesti (parillisina vuosina puheenjohtaja ja 1-3 varsinaista jäsentä, parittomina vuosina 1-3 varsinaista jäsentä ja vuosittain 0-2 varajäsentä)
 7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajat
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

10§ Sääntömuutokset ja yhdistyksen purkautuminen

Päätös sääntömuutoksesta ja yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai yhdistyksen purkautumisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Sääntömuutos tai päätös yhdistyksen purkautumisesta astuu voimaan, kun se on hyväksytty kahdessa jäsenkokouksessa ja kokousten aikaväli on vähintään 11 kuukautta.

11§ Muilta osin yhdistys noudattaa yhdistyslakia